• +40 72 777 67 87
 • +40 72 884 03 09
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data Privacy

Data publicării / Date Published: 24.02.2020

Notă: Vă rugăm să comunicați acest document tuturor persoanelor fizice vizate (i.e. angajați) din cadrul companiei dvs. care interacționează cu organizația noastră în baza contractului de prestări servicii dintre dumneavoastră și noi.

Note: Please communicate this document to all individuals concerned (i.e. employees) within your company who interact with our organization under the service contract signed between you and us.

1. Introducere

Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră și serviciile pe care le oferim. Când intrați într-o relație comercială cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră și ale persoanelor care lucrează în cadrul organizației dvs., de exemplu ale persoanelor care urmează cursurile, seminarele, ședințele de coaching și celelalte servicii (denumite în continuare „Serviciile”) pe care le prestăm în baza contractelor de prestări servicii. Aceste informații prezentate în prezentul document sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție și să le comunicați tuturor persoanelor interesate.

Scopul acestei Note de informare este vă explice ce date prelucrăm în calitatea noastră de partener (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care persoanele vizate din cadrul companiei dvs. își pot exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale aparțin persoanelor vizate, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a informa în conformitate cu prevederile legale.

1. Introduction

Thank you for your interest in our company and the services we provide. When you enter into a business relationship with us, you entrust us with your information and the information pf the people who work within your organization, for example of the people who attend the courses, seminars, coaching sessions and other services (hereinafter referred to as "Services") that we provide under the service contracts. The information presented in this document is important. We recommend that you read it carefully and communicate it to all interested persons.

The purpose of this Information Note is to explain to you what data we process in our capacity as partner (we collect, use, share), why we process it, how we process it, your rights under the GDPR and how data subjects within your company can exercise these rights. In collecting this information, we act as an operator and we are required by law to provide you with this information.

The protection and confidentiality of personal data is very important for us. Being fully aware of the fact that personal information belongs to the data subjects, we do our best to store it securely and process it carefully. We do not provide information to third parties without informing in accordance with the legal provisions.

2. Cine suntem noi?

Support Software Quality Elit Consulting SRL, cu sediul social în București, sector 3, str. Aleea Barajul Lotru, nr. 11, bl. M4A1, ap. 44 este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile cu caracter personal.

2. Who are we?

Support Software Quality Elit Consulting SRL, with its registered office in Bucharest, sector 3, str. Aleea Barajul Lotru, nr. 11, bl. M4A1, ap. 44 is a personal data operator. In order for the data of the data subjects to be processed safely, we have made every effort to implement reasonable, adequate, technical and organizational measures in order to protect personal information.

3. Cine sunteți dvs.?

Potrivit legislației, dvs., reprezentantul ori persoana de contact a unei companii partenere, angajatul acelei companii partenere (beneficiarul final al serviciilor noastre) sau altă persoană aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră din prisma relațiilor noastre comerciale, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita informații, accesați Secțiunea 9 din prezentul document.

3. Who are you?

According to the law, you, the representative or contact person of a partner company, the employee of that partner company (the final beneficiary of our services) or another person in any kind of relationship with our company from the point of view of our commercial relations, are a “data subject”, that is, an identified or identifiable natural person. To be completely transparent about data processing and to allow you to easily exercise your rights at any time, we have implemented measures to facilitate information, go to Section 9 of this document.

4. Angajamentul nostru

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

  Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

 • Controlul vă aparține

  În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe informații, accesați Secțiunea 9 din prezentul document.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

  Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

  Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

4. Our Commitment

Protecting your personal information is very important to us. Therefore, we are committed to respecting European and national legislation on the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 679/2016, also known as GDPR and the following principles:

 • Lawfulness, fairness and transparency

  We process your data legally and correctly. We are always transparent about the information we use and you are properly informed.

 • Control is yours

  Within the limits of the law, we offer you the possibility to examine, modify, delete the personal data that you have shared with us and to exercise your other rights. For more information, go to Section 9 of this document.

 • Data integrity and purpose limitation

  We use the data only for the purposes described at the time of collection or for new purposes compatible with the initial ones. In all cases, our goals are compatible with the law. We take reasonable steps to ensure that your personal data is accurate, complete and up to date.

 • Security

  We have implemented reasonable security and encryption measures to protect your personal information as much as possible. However, note that no website, no application and no internet connection is completely secure.

5. Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5. Questions and Requests

If you have any questions or concerns regarding the processing of your data or you want to exercise your legal rights in relation to the data we hold or if you have concerns about how we handle any confidentiality issue, you can write to us at the following e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Informațiile dvs.

6. Your Information

6.1. Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Atunci când acționați în calitate de reprezentant al unui partener comercial sau în calitate de punct de contact în legătură cu încheierea și/sau executarea unui contract sau atunci când sunteți beneficiarul direct și final al serviciilor noastre în calitatea dvs. de angajat al unei companii partenere, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

 • Numele și prenumele;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Funcția pe care o aveți în cadrul companiei;
 • Semnătura;
 • Contul de utilizator pe anumite platforme pe care le utilizăm în prestarea serviciilor;
 • Rezultatele testelor de evaluare;
 • Conturi de social media;
 • Imagini cu dvs. surprinse la evenimentele noastre;
 • Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • Prezența dumneavoastră la training-uri.

6.1. What kind of information do we collect about you?

When you act as a representative of a business partner or as a contact person in connection with the conclusion and / or performance of a contract or when you are the direct and final beneficiary of our services in your capacity as an employee of a partner company, you can communicate the following personal data, which we collect directly from you or from other sources, such as:

 • Name and surname
 • Email address;
 • Phone number;
 • The position you have within the company;
 • Signature;
 • User account on certain platforms that we use in the provision of services;
 • Results of evaluation tests;
 • Social media accounts;
 • Images with you captured at our events;
 • Content of messages sent via messaging and email systems;
 • Your presence at training programs.

6.2. De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract de prestări servicii;
 • Pentru organizarea cursurilor, training-urilor și seminarelor;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice sau de altă natură;
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele.

6.2. Why do we collect this information?

We collect personal information for the following purposes:

 • In order to conclude or execute a contract for the provision of services;
 • To organize courses, trainings and seminars;
 • To answer your questions and requests and provide you with customer support;
 • For marketing purposes, however, only if we have your prior consent or when there is a legal exception from obtaining consent;
 • To offer and improve the services we offer;
 • To diagnose or remedy technical or other problems;
 • In order to comply with the legislation, such as compliance with the tax legislation that obliges us to keep the accounting documents for a period of 10 years;
 • To establish or claim a right in court;
 • For analytical and research purposes;
 • To prevent crime, deceit or fraud.

6.3. Ce temeiuri legale utilizăm pentru prelucrare?

În funcție de situația concretă, putem utiliza unul sau mai multe temeiuri legale de mai jos:

 • Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  Utilizăm consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal doar în mod excepțional atunci când nu ne putem întemeia prelucrarea pe alt temei legal.

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract dintre noi și o companie parteneră

  Majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în cadrul activității noastre sunt prelucrate în scopul încheierii și executării unui contract dintre noi și o companie parteneră și pentru prestarea serviciilor aferente.

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dvs.

  În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dvs. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare. Utilizăm temeiul interesului legitim pentru captarea de imagini de la evenimentele noastre și transmiterea imaginilor astfel captate către dvs.

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale

  Ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani sau furnizarea anumitor informații organelor și instituțiilor publice abilitate.

 • În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice

  Ca de exemplu, în situația puțin probabilă a unei urgențe medicale la unul dintre evenimentele noastre, este posibil să prelucrăm anumite date (inclusiv date privind sănătatea) pentru furnizarea primului ajutor și pentru furnizarea informațiilor necesare instituțiilor medicale.

6.3. What legal grounds do we use for processing?

Depending on the specific situation, we can use one or more legal grounds below:

 • Consent for the processing of personal data

  We use consent for the processing of personal data only exceptionally when we cannot base our processing on another legal basis.

 • Processing is necessary for the conclusion or execution of a contract between us and a partner company

  Most of the personal data we process in our activity are processed for the purpose of concluding and executing a contract between us and a partner company and for the provision of the related services.

 • Processing is necessary for the purposes of our legitimate interests or that of another party, unless your interests, rights or freedoms prevail

  If we use legitimate interest, we carry out an analysis of the legitimate interest (balancing test) through which we can balance our interest and your interests. If our interests prevail, we will use the legitimate interest. In the event that your interests prevail, we will not use the legitimate interest, and unless we are able to identify another legal basis correctly, we will not perform that processing activity. We use the basis of legitimate interest in capturing images from our events and transmitting the images thus captured to you.

 • Processing is necessary in order to fulfill some legal obligations

  For example, complying with the tax legislation that obliges us to keep the accounting documents for a period of 10 years or providing certain information to the authorized public bodies and institutions.

 • In some situations, processing may be necessary to protect the vital interests of you or another natural person

  For example, in the unlikely situation of a medical emergency at one of our events, it is possible to process certain data (including health data) for the provision of first aid and for providing the necessary information to medical institutions.

7. Cât timp stocăm datele cu caracter personal?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

7. How long do we store personal data?

We store your personal data only for the period necessary to achieve the goals, but not more than 5 years after the termination of the contract or the last interaction with us.

After the end of the period, personal data will be destroyed or deleted from the computer systems or transformed into anonymous data for use for scientific, historical or statistical research purposes.

Please note that in certain expressly regulated situations, we store data for the period required by law.

8. Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri (de exemplu, trainerilor) sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor   dvs., ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

8. How do we share your information with others?

We may disclose your data, in compliance with applicable law, to business partners (for example, trainers) or other third parties. We are constantly making reasonable efforts to ensure that these third parties have implemented adequate protection and security measures. We have contractual terms with these third parties so that your data is protected. In these situations, we will ensure that any transfer is legitimate, based on your consent or other legal basis.

For example, we may share your data with other companies, such as IT or telecommunications service providers, accounting providers, legal service provides and other third parties with whom we have a contractual relationship. These third parties are selected with special care so that your data is only processed for the purposes we indicate.

We may also share your data with business partners as a result of a joint effort to provide a product or service.

Although unlikely, we may be able to sell the business or part of the business in the future, which will include the transfer of your data.

We may transmit the data to other parties with your consent or according to your instructions, for example, if you are exercising a portability request.

We will also be able to provide your personal information to the prosecutor's office, the police, the courts and other authorized bodies of the state, based on and within the limits of the legal provisions and as a result of express requests.

We will ensure within reasonable limits that your data does not leave the European Economic Area, but, as far as we transfer data to non-EEA countries, we will ensure, in all cases, that the transfers are legitimate, based on your explicit consent or on other legal basis.

9. Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului

  Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. atunci când temeiul nostru legal este consimțământul prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat anterior un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs., vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor

  Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

  Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

  În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

  În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)

  În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

  În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

9. What are your rights?

Your rights under the GDPR Regulation are as follows:

 • The right of withdrawal of consent

  VYou may at any time withdraw your consent regarding the processing of your data when our legal basis is consent, by sending a request in this regard to the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please note, however, that insofar as we have previously identified another legal basis for the processing of your data, we will continue to process your data on that legal basis. We have the legal possibility to use one or more grounds for processing your data.

 • The right to be informed about the processing of your data
 • The right of access to data

  You have the right to obtain from us a confirmation whether or not personal data concerning you are processed and, if so, access to the respective data and information provided by art. 15 paragraph (1) of GDPR.

 • The right to rectify inaccurate or incomplete data

  You have the right to obtain from us, without undue delay, the rectification of inaccurate personal data concerning you.

 • The right of deletion (“right to be forgotten”)

  In the cases provided by art. 17 of GDPR, you have the right to request and obtain the deletion of personal data.

 • The right to restrict processing

  In the cases provided by art. 18 of GDPR, you have the right to request and obtain the processing restriction.

 • The right to transmit the data we have about you to another operator (the "right to portability")

  In the cases provided by art. 20 of GDPR, you have the right to request and obtain data portability.

 • The right to oppose data processing

  In the cases provided by art. 21 of GDPR, you have the right to object to data processing.

 • The right not to be the subject of a decision based solely on automatic processing, including the creation of profiles with legal or similar significant effects on you.
 • The right to appeal to court to defend of your rights and interests.
 • The right to file a complaint with a Supervisory Authority

Please note that:

 • If you wish to exercise your rights, you can do so by sending a written, signed and dated request to the email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • The rights listed above are not absolute. There are exceptions, which is why each request received will be analyzed so that we decide whether it is well founded or not. To the extent that the claim is well founded, we will facilitate the exercise of your rights. If the request is unfounded, we will reject it, but we will inform you about the reasons for the refusal and about the rights to file a complaint with the Supervisory Authority and to address the court.
 • We will try to respond to the request within one month. However, the deadline can be extended depending on different aspects, such as the complexity of the request, the large number of requests received or the inability to identify you in a timely manner.
 • If, although we make every effort, we are unable to identify you and you do not provide us with additional information in order to identify you, we are not obligated to comply with the request.

Data publicării: 14.02.2020

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Support Software Quality Elit Consulting SRL, cu sediul social în București, sector 3, str. Aleea Barajul Lotru, nr. 11, bl. M4A1, ap. 44, în calitate de operator de date, numit în continuare Operatorul.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.progsquad.ro (inclusiv subdomeniile acestuia: pragmaticpublishing.progsquad.ro, pragmaticcoaching.progsquad.ro, consultancy.progsquad.ro), numit în continuare Site-ul.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Operatorul va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Operator, iar contul creat va fi șters automat.

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

3.1. Dacă sunteți client al Site-ului

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Operator, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Operator, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor privind Achiziția de Produse. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Operator.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Operator, prin intermediul Site-ului.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/SMS conţinând comunicări comerciale.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Operatorului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Operatorul, prin intermediul Site-ului.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/SMS conţinând comunicări comerciale.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Operatorului de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Operatorului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Operatorul nu va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Dacă doriți, o dată cu ștergerea contului de utilizator, să nu vă mai trimitem e-mailuri și/sau SMS-uri commerciale, vă rugăm să vă dezabonați folosind opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/SMS conţinând comunicări comerciale. Ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate în Secțiunea 7 de mai jos.

În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Operatorul va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Operator pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Operatorul poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Operatorul în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Operator prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operator, conform celor descrise în prezentul document;
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Operator, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Operatorul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Operator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Operatorului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Operatorul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie, pentru a intelege mai bine comportamentul dvs de consum și pentru a customiza Platforma pentru nevoile dvs. Daca nu sunteți de acord, vă rugăm să vă setați browser-ul pentru a bloca "cookies".